• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1995

Tải file đính kèm
1) File doc: FileVB/BLLaodong1994.doc