• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30-03-2022

Tải file đính kèm
1) : FileVB/HD 06.2022.pdf
2) : FileVB/KH 96.2022 UBND TP.pdf