• Hiệu lực: Có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07-09-2021

Tải file đính kèm
1) : FileVB/cong-dien-20-cd-ubnd.pdf