Chi tiết hỏi đáp

Hỏi: “Doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện cho Người lao động khi đăng ký nội quy lao động theo Luật LĐ 2019 có cần kèm theo biên bản lấy ý liến toàn thể người lao động không?”

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:Khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp”.So với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thêm tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Việc quy định thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quan hệ lao động; thể chế hoá Nghị quyết số 06-NQ/TW và  Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn quan hệ lao động Việt Nam và đáp ứng các nguyên tắc của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và yêu cầu của cam kết quốc tế (Hiệp định CPTPP, EVFTA…).

Căn cứ Khoản 3 Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019, trước khi ban hành Nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.“3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở”. Quy định trên sẽ đảm bảo được quyền lợi của người lao động vì khi đó đã có ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, nếu doanh nghiệp chưa thành lập Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì khi đăng ký Nội quy lao động không cần kèm theo biên bản lấy ý liến toàn thể người lao động, chỉ lấy ý kiến khi tập thể lao động ở đó yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia ý kiến.