Hiển thị: văn bản       Có: 3 văn bản

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Báo cáo số: 287/LĐLĐBan hành: 24/05/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Kế hoạch số: 34 /KH-LĐLĐBan hành: 14/05/2019
Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNGBan hành: 01/05/2013
Bộ luật lao động
  Bản PDF    VB liên quan     VB Tiếng Anh    Tải về
Trạng thái: Có hiệu lực
Trang 1 / 1 1