TÌM KIẾM VĂN BẢN
Hiển thị: văn bản       Có: 8 văn bản
Số: 02/UBKT Ban hành: 03/05/2019
V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Trạng thái: Có hiệu lực
Số: 02/Ctr-LĐLĐ Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019 Ban hành: 21/01/2019
Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019

Trạng thái: Có hiệu lực
Quyết định số: 522/QĐ-UBNDBan hành: 25/01/2017
Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội

Trạng thái: Có hiệu lực
Chỉ thị số 24/CT-TUBan hành: 07/11/2018
Về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội

Trạng thái: Có hiệu lực
Kế hoạch số: 02/KH-LĐLĐBan hành: 31/01/2019
Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019

Trạng thái: Có hiệu lực
Báo cáo số: 287/LĐLĐBan hành: 24/05/2019
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Trạng thái: Có hiệu lực
Kế hoạch số: 34 /KH-LĐLĐBan hành: 14/05/2019
Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019

Trạng thái: Có hiệu lực
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNGBan hành: 01/05/2013
Bộ luật lao động

Trạng thái: Có hiệu lực
Trang 1 / 1 1