Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng: 13/11/2017

Công tác cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP), trong đó xác định 5 mục tiêu, 6 nội dung cải cách hành chính, 39 nhiệm vụ cụ thể và 7 giải pháp thực hiện, được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020).

Nhờ đó, công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện từ Trung ương tới cơ sở, và đạt được những kết quả quan trọng,  góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế; nâng cao hiệu lực hiệu quả; dân chủ hoá đời sống xã hội; hội nhập quốc tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố và duy trì ổn định chính trị; phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Giai đoạn 2011-2015, Công tác cải cách hành chính nhà nước đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Thứ nhất, về cải cách thể chế

Chính phủ đã chú trọng công tác xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh trình Quốc hội và ban hành một số lượng lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, thể hiện rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, hệ thống hóa trên 100.000 văn bản quy phạm pháp luật các loại, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trên 17.000 văn bản, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi, đặc biệt là bảo đảm phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa chủ thể quản lý hành chính là Nhà nước với các chủ thể dân sự, kinh tế, thương mại.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP.

Việc triển khai thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ đã được các bộ, ngành thực hiện cơ bản hoàn thành với việc đã đơn giản hóa 4.481/4.723 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 94,87% (tính đến hết năm 2015).

Thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tăng cường kiểm soát, cơ bản bảo đảm chỉ ban hành các thủ tục hành chính đáp ứng tiêu chí về sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Thủ tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương công bố, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Nhiều đề án, sáng kiến cải cách TTHC mang tính đột phá như thuế, hải quan, BHXH.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

Thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới thông qua việc ban hành Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Các văn bản này đã làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan trong hệ thống hành chính, loại bỏ phần lớn sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; phân định rõ hoạt động của cơ quan hành chính với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Thứ tư, về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đến tháng 12/2015, Bộ Nội vụ đã thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm  cho 17/20 bộ (đạt 85%) và 53/63 địa phương (đạt 84,12 %)

Bộ Nội vụ đã cùng các bộ quản lý công chức chuyên ngành ban hành 47 tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức.  Ban hành 30 thông tư liên tịch quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, quy định 44 bộ tiêu chuẩn cho 137 chức danh nghề nghiệp của viên chức. Triển khai ứng dụng phần mềm trực tuyến vào thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức. Đã có 06 bộ, ngành và 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng

Chính phủ đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đồng thời, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đề án này đã được trình Bộ Chính trị xem xét và đã được thông qua (tại Kết luận số 86/KL-TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị).

Qua hơn 4 năm, tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng là gần 2.900.000 lượt người, trong đó chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ là 1.870.000 lượt người, đạt tỷ lệ gần 65%

Trong giai đoạn 2011 - 2015, cải cách tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình.

Thứ năm, về cải cách tài chính công

Giai đoạn 2011 - 2015, việc thực hiện các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Cơ chế, chính sách tài chính ngân sách nhà nước liên tục được cải cách hoàn thiện đã tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các chính sách thuế được nghiên cứu cải cách theo hướng minh bạch, đơn giản. Chủ động phân bổ nguồn tài chính của đơn vị theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả 

Thứ sáu, về hiện đại hóa hành chính

Hạ tầng công nghệ thông tin được xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan nhà nước . Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống thư điện tử. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước có kết quả. Các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây mới hệ thống trụ sở cơ quan hành chính nhằm đảm bảo điều kiện làm việc và phục vụ cho mục tiêu hiện đại hóa công sở.

Trong 5 năm, số cơ quan hành chính thuộc các bộ, ngành công bố ISO đạt trên 1.000 đơn vị; tại địa phương gần 1.700 đơn vị.

 

 
Hoàng Ngọc Anh - Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

Hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2017 Những điểm sáng vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp

Các tin khác