Tổng kết Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013

Ngày đăng: 22/01/2013

Ngày 18/01, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Tưởng Phi Chiến – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 07 thành phố Hà Nội.

Sát sao chỉ đạo

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS các thành phần kinh tế gắn với việc xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động Công đoàn. Vì vậy ngay từ năm 2008, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo nhằm tăng cường trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch đề ra.  Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ thành phố đã đề ra các chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, định kỳ tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện.

Thực hiện Chương trình số 2295/CT-TLĐ ngày 31/12/2008 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2008 – 2013, Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên LĐLĐ TP Hà Nội đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố xây dựng, ban hành Chương trình số 06/CTr-LĐLĐ, ngày 14/4/2009 về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013 và công văn số 156/LĐLĐ ngày14/4/2009 gửi Cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã về việc đề nghị thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở cấp quận, huyện, thị xã. Đồng thời chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cấp quận, huyện, thị xã, kết quả 29/29 quận, huyện, thị xã đã có Ban chỉ đạo do đồng chí Phó chủ tịch UBND hoặc Phó Bí thư Quận, huyện, thị ủy làm trưởng ban.


Căn cứ vào chỉ tiêu của chương trình đề ra, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã phẩn bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở theo từng năm, và là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm.

Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã được  LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở chú trọng, nên có rất nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện. Hầu hết các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tổ chức vận động người lao động và chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi phân cấp quản lý. Vì vậy, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tập trung chỉ đạo, khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao.

Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố thường xuyên tổ chức họp định kỳ để báo cáo tiến độ và bàn các biện pháp, giải pháp tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Thường trực LĐLĐ Thành phố đã duy trì chế độ giao ban định kỳ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn cùng đơn vị, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức Hội nghị Tọa đàm, tập huấn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 6a của Tổng Liên đoàn; thường xuyên cập nhật thông tin, đôn đốc nhắc nhở và thông báo kết quả phát triển đoàn viên trên trang Web của LĐLĐ Thành phố để các đơn vị nắm được tiến độ và có biện pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu

Kết quả trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn, các cấp Công đoàn thành phố đã thực hiện vượt chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013. Kết quả trong 5 năm (2008 – 2012) các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 1.783 CĐCS (đạt 148,58 % KH), phát triển mới 175.494 đoàn viên (đạt 135 % KH). Cụ thể, các đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong nhiệm kỳ và quản lý, hướng dẫn CĐCS hoạt động có hiệu quả điển hình như: LĐLĐ quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Long Biên; LĐLĐ huyện Từ Liêm, Đông Anh, Ba Vì; Công đoàn ngành Công Thương, Xây dựng, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất...

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt kế hoạch vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành được chỉ tiêu LĐLĐ thành phố giao như: LĐLĐ huyện Mê Linh (đạt 53,3% kế hoạch về thành lập CĐCS; đạt 50,6% kế hoạch về PTĐV); LĐLĐ huyện Thạch Thất (đạt 33,3% kế hoạch về thành lập CĐCS; đạt 74,2% kế hoạch về PTĐV); CĐ ngành Dệt May (đạt 50% kế hoạch về thành lập CĐCS). LĐLĐ quận Ba Đình mặc dù thực hiện rất tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhưng công tác quản lý, theo dõi các CĐCS còn hạn chế  dẫn đến số CĐCS phải giải thể nhiều, nhiều CĐCS khu vực ngoài nhà nước không hoạt động.

Cùng với công tác vận động thành lập Công đoàn, phát triển đoàn viên, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cũng được các cấp Công đoàn quan tâm. Nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn đã từng bước được đổi mới cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng loại hình cơ sở, trong từng thành phần kinh tế. Công đoàn đã hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hoạt động.

Để có được những thành quả như vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, phát huy được sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ công đoàn, áp dụng nhiều biện pháp với các hình thức phong phú, phù hợp. Các cấp Công đoàn thường xuyên, bền bỉ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm cho người lao động, người sử dụng lao động nhận thức rõ Công đoàn là tổ chức quần chúng rộng lớn của CNVCLĐ, ra đời trong quan hệ lao động và sự ra đời của Công đoàn xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động. Do vậy, tổ chức Công đoàn có đặc thù khác với tất cả các tổ chức quần chúng khác. Hoạt động của Công đoàn chủ yếu là hoạt động trong quan hệ lao động và hoạt động Công đoàn phải tập trung vào thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của CNVCLĐ. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ về Công đoàn để xác định rõ nội dung hoạt động của Công đoàn từng cấp và để tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện cho được nội dung hoạt động Công đoàn đã đề ra. Chỉ có như vậy, Công đoàn mới hấp dẫn đối với người lao động và người lao động mới thực sự gắn bó với tổ chức Công đoàn, các ngành các cấp mới ủng hộ, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động, góp phần nâng cao vị thế của Công đoàn trong giai đoạn mới, điều kiện mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác PTĐV, xây dựng CĐCS VM

Sức mạnh của tổ chức Công đoàn phụ thuộc vào số lượng, chất lượng đoàn viên và phụ thuộc vào sự gắn bó của đoàn viên với tổ chức Công đoàn. Do vậy, đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên gắn với xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh để tạo sự gắn bó của đoàn viên với Công đoàn là vấn đề quan trọng, có tính quyết định đến sự tồn tại, phát triển của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, chúng ta đang thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện toàn cầu hóa diễn ra như một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia, cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, trình độ phát triển của nền kinh tế nước ta còn thấp, nên khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp. Mặt trái của nền kinh tế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung, đến CNVCLĐ nói riêng.

Trong điều kiện như vậy, đẩy mạnh vận động thành lập Công đoàn, phát triển đoàn viên gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh lại càng có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức Công đoàn, có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. Nhận thức rõ ý nghĩa chiến lược của công tác vận động thành lập tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên gắn với xây dựng Công đoàn lớn mạnh, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục coi công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tập trung nhiều nguồn lực và có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã đề ra 3 chỉ tiêu cho công tác này, cụ thể như sau: Thành lập mới 2.000 CĐCS, kết nạp mới 170.000 đoàn viên; Thành lập 100% CĐCS tại các doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên; Phấn đấu kết nạp 100% người lao động trong các CĐCS khu vực nhà nước và trên 70% người lao động trong các CĐCS khu vực ngoài nhà nước vào tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Tưởng Phi Chiến – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 07 thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 5 năm qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tỷ lệ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn chưa tương xứng với sự phát triển của các doanh nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; công tác tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa tập trung, chưa giành thời gian thích đáng cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nên kết quả đạt được chưa cao, còn có đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh trong giai đoạn 2013 - 2018, các đồng chí đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, giao chỉ tiêu cụ thể từng năm; định kỳ giao ban đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp khắc phục; cập nhật và thường xuyên điều tra khảo sát phân loại doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp có trên 50 lao động trở lên.

Để biểu dương, ghi nhận những kết quả của các tập thể và cá nhân trong công tác phát triển đoàn viên, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ cho 02 tập thể: LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; tặng Bằng khen LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và 3 cá nhân: đồng chí Phùng Văn Hỹ - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo PTĐV, thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố, đồng chí Lê Thị Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức, Phó Ban chỉ đạo PTĐV, thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm. Đồng thời tại Hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 22 cá nhân thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giai đoạn 2008 - 2013.

                                                                             Trường Giang

                                  

 
  • Chia sẻ trên

Xem nhiều nhất:

CĐN Xây dựng Hà Nội: long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 5 năm phát triển 254.720 đoàn viên, 2.471 CĐCS

Đại hội CĐCS Trường Tiểu học Tiên Phong – huyện Ba Vì, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các tin khác